Fairy circles in Namibrand
  • Namibia
    Namibia